Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (b2b.grafitkatowice.pl GRAFIT Piotr Brożek ul. Chromika 5A 40-238 Katowice).

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

REGULAMIN


1. Sklep b2b.grafitkatowice.pl jest prowadzony przez firmę:
GRAFIT Piotr Brożek
ul. Chromika 5A
40-238 Katowice

NIP: 6261723597, REGON: 240907300
KONTO BANKOWE: 96 1050 1298 1000 0023 4601 8779
dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a kupującym może być jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

5. Realizacja zamówień następuje w terminie podanym w opisie produktu, a w przypadku zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie spośród terminów podanych na kartach wszystkich produktów.

6. Realizacja zamówienia może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

7. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi.

9. Klient przed odebraniem przesyłki powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

11. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
11.1. Administratorem danych osobowych jest GRAFIT Piotr Brożek ul. Chromika 5A 40-238 Katowice.
11.2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO lub w celu przesyłania ofert marketingowych/newslettera GRAFIT Piotr Brożek (w przypadku udzielenia odrębnej zgody) - art. 6 ust. 1 lit.a) RODO oraz prowadzenia statystyki i analityki oraz profilowania - art. 6 ust. 1 lit.a) i f) RODO.
11.3. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel w celu prowadzenia statystyk i analiz oraz prowadzenia kampanii reklamowych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę internetową.
11.4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez stosowne ustawy i rozporządzenia w zakresie rachunkowości i rozliczeń podatkowych oraz Kodeksu Cywilnego (w przypadku realizacji zamówienia) lub do czasu odwołania zgody (w przypadku przesyłania ofert marketingowych/newslettera GRAFIT Piotr Brożek).
11.5. Dane zabezpieczono przed zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem i nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.
11.6. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że naruszono przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy w przypadku realizacji zamówień, a dobrowolne w przypadku przesyłania ofert marketingowych/newslettera GRAFIT Piotr Brożek
11.7. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez GRAFIT Piotr Brożek zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w zakładce <Polityka prywatności>

12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 10 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://b2b.grafitkatowice.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz
w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu b2b.grafitkatowice.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.